DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Metoda improwizacji - cele, założenia i etapy realizacji.
Metoda "drzewka decyzyjnego" - cele, założenia i etapy realizacji.
Przykład wykorzystania improwizacji i "drzewka decyzyjnego" w balladzie A. Mickiewicza "Świtezianka"

...

Metoda "linia czasu" - cele, założenia, etapy realizacji oraz sposób wizualizacji.
Przykład wykorzystania metody podczas omawiania lektury Henryka Sienkiewicza "Latarnik".

...

Studium przypadku jako metoda pogłębionej analizy dzieła literackiego.
Zarys problematyki historycznej i filozoficznej w „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

...

Tworzenie scenopisu.
Technika filmowania.
Realizacja etiud filmowych.

...

Edukacja globalna - wartości i postawy, miejsce w podstawie programowej.
Cele Zrównoważonego Rozwoju na lekcji języka polskiego.
"Akademia Pana Kleksa" J. Brzechwy - kontekst edukacji globalnej.

...

Geneza myślenia krytycznego. Myślenie krytyczne w edukacji
Wskazywanie związków przyczynowo–skutkowych i konsekwencji działań bohatera literackiego w lekturze "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego
Zadania edukacyjne rozwijające myślenie krytyczne podczas pracy z lekturą "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego

...

Prace pisemne z języka angielskiego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego
Kryteria oceniania prac pisemnych na lekcjach języka angielskiego
Kryteria sukcesu a ocenianie prac pisemnych

...

Indywidualny program nauki w świetle prawa oświatowego
Kluczowe elementy indywidualnego programu nauki
Opracowanie autorskiego indywidualnego programu nauki

...

Kształcenie matematyczne w klasach 4-6
Gry matematyczne rozwijające.... podczas zajęć z uczniami.
Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

...

Proces indywidualizacji nauczania.
Metodyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się na lekcji matematyki.

...

Metody i formy dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ( dyskalkulia) – przykłady dobrych praktyk.
Metody i formy pracy z uczniem z dyskalkulią.

...

Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych Matzoo i Matematyka.

...

Eksperymentowanie ze smartfonami
Aplikacja PHYPHOX w zasobach eksperymentalnych nauczycieli i uczniów

...

Praktyka życia duchowego Stefana Kardynała Wyszyńskiego przykładem dla młodzieży.
Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.

...

Biografia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w aspekcie patriotyzmu
Przykłady postaw patriotycznych Stefana Kardynała Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży

...

Wybrane związki farazeologiczne w wypowiedziach uczniów- rozpoznawanie, właściwe zrozumienie i zastosowanie
Dziecięcy bon ton – postawy uczniowskie
Zdrowie, bezpieczeństwo, emocje w książkach dla najmłodszych

...