PP/09/01

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

ISOS

Symbol: PP/09/01

Forma: kurs

Cena: 95.00 zł

Liczba godzin: 8h

Adresaci: Nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Kierownik szkolenia: Agnieszka Ciekalska

Prowadzący:

- Grażyna Olek

Tematyka:

- Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki – współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

- Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza. Podstawa programowa jako fundament konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.

- Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.

- Konstruowanie autorskich programów rewalidacyjnych pod kątem możliwości i potrzeb ucznia.

Terminy:

Brak ustalonych terminów