PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Ocena rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – najczęstsze zaburzenia komunikacji.
Mutyzm wybiórczy – objawy, kryteria diagnostyczne, przyczyny.
Metody i formy pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Prawidłowy przebieg rozwoju mowy i języka u dzieci.
Zaburzenia komunikacji i ich przyczyny.
Ćwiczenia i zabawy rozwijające mowę dzieci.

Interdyscyplinarność logopedii.
Etapy rozwoju mowy dziecka.
Wady wymowy – jak je rozpoznać? Rodzaje wad wymowy.

Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.

Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.

Dobrostan psychiczny – od teorii do praktyki.
Narzędziownik nauczyciela – czyli jak odpowiednio zadbać o dobrostan swój i ucznia.

Zachowania autoagresywne – zakres zjawiska, charakterystyka, rozpoznawanie.
Czynniki ryzyka i ocena zagrożenia na podstawie rozmowy i obserwacji.
Zjawisko rozpowszechniania zachowań autoagresywnych – strategie interwencji.

Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?
Analiza zachowania: określenie czynników wpływających na zachowanie.
Skrzynka z narzędziami – metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.

Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

Podstawy teoretyczne terapii behawioralnej i jej cele.
Indywidualne systemy wzmocnień. Kształtowanie zachowań pożądanych.
Techniki uczenia stosowane w terapii behawioralnej. Generalizacja umiejętności.

Fazy procesu przystosowania rodzica do sytuacji niepełnosprawności / zaburzenia rozwojowego dziecka.
Zespół wypalenia sił u rodziców.
Konieczność objęcia dziecka wsparciem specjalistycznym - techniki rozmów z rodzicami.