PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Dysleksja rozwojowa. Przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.
Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej.
Skala Ryzyka Dysleksji – przykładowa diagnoza.

...

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – klasyfikacja, kryteria diagnostyczne.
Objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.
Przyczyny autyzmu.

...

Podstawy teoretyczne AAC.
Rodzaje systemów komunikacyjnych: znaki manualne (język migowy, daktylografia, gesty Makaton), znaki graficzne (piktogramy, symbole Makaton, symbole Blissa, PCS).

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

...

Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.
Kryteria i proces diagnozowania ADHD. Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego.
Metody postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych.

...

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

...

Diagnoza środowiska szkolnego oraz planowanie działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
Lekcje wychowawcze w zakresie budowania dobrego nastroju oraz profilaktyki depresji z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

...

Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki – współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza. Podstawa programowa jako fundament konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.
Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.

...

Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja.
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

...

Etapy rozwoju mowy.
Przyczyny i rodzaje zaburzeń mowy i wymowy.
Ćwiczenia oddechowe.

...

Słuch fonematyczny – definicja, objawy zaburzeń.
Ćwiczenia słuchu awerbalnego.
Ćwiczenia rytmiczne, słuchu werbalnego – mownego, analizy i syntezy słuchowej.

...

Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.

...

Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.

...

Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

...

Motywacja Błyskawiczna – założenia, etapy.
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Wywieranie wpływu na tych, którzy chcą i nie chcą zmiany – przełamywanie oporów.

...

Pozytywna Dyscyplina – ścieżki postępu wychowawczego.
Metody postępowania nauczyciela w sytuacjach zaniżonej samooceny ucznia.
Metody postępowania nauczyciela w sytuacjach, kiedy uczeń jest zbyt absorbujący.

...