PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Dysleksja rozwojowa. Przyczyny, objawy, diagnoza, terapia.
Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej.
Skala Ryzyka Dysleksji – przykładowa diagnoza.

...

Podstawy teoretyczne AAC.
Rodzaje systemów komunikacyjnych: znaki manualne (język migowy, daktylografia, gesty Makaton), znaki graficzne (piktogramy, symbole Makaton, symbole Blissa, PCS).

...

Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.
Kryteria i proces diagnozowania ADHD. Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego.
Metody postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych.

...

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

...

Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki - współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – diagnoza. Podstawa programowa jako fundament konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.
Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.

...

Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja.
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

...

Słuch fonematyczny – definicja, objawy zaburzeń.
Ćwiczenia słuchu awerbalnego.
Ćwiczenia rytmiczne, słuchu werbalnego – mownego, analizy i syntezy słuchowej.

...

Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.

...

Agresja i przemoc – rodzaje, źródła, przyczyny.
Czynniki wywołujące złość – identyfikacja złości.
Techniki zmniejszające poziom gniewu i złości.

...

Motywacja Błyskawiczna – założenia, etapy.
Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
Wywieranie wpływu na tych, którzy chcą i nie chcą zmiany – przełamywanie oporów.

...

Nieprawidłowości w wymowie – rodzaje i przyczyny.
Badanie logopedyczne – jak je przeprowadzić?
Terapia logopedyczna – założenia i cele.

...

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – podstawy prawne.
Korzyści dla dzieci i młodzieży płynące z objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Zalecenia w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

...

Charakterystyka procesów poznawczych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Dobór treści, metod i formy pracy do możliwości intelektualnych ucznia.
Komponenty oceniania, ocena postępów w odniesieniu do rozwoju psychospołecznego ucznia.

...

Charakterystyka procesów poznawczych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Zasady pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
Metody i formy oddziaływania pedagogicznego w oligofrenopedagogice.

...

Kompensacja zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych
Rozwój intelektualny i społeczno-emocjonalny.
Mechanizmy prawo i lewo półkulowe.

...

Zachowanie: jak je definiować i mierzyć?
Analiza zachowania, czyli co na nie wpływa.
Skrzynka z narzędziami - metody postępowania przed i po wystąpieniu trudnego zachowania dziecka.

...