ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – geneza, logika, struktura.
Umiejętności w edukacji formalnej – zadania nauczyciela. Analiza wybranych umiejętności.
Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji wspierające nauczycieli w realizacji celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

...

Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat – obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu.

...

Dziecięca demokracja – pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.

...

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

...

Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

...