ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Założenia ewaluacji – cele, założenia i strategia.
Projekt ewaluacji WSDZ – pytania kluczowe, kryteria ewaluacyjne, źródła informacji.
Narzędzia do badań ewaluacyjnych systemu doradztwa zawodowego w szkole.

...

Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat – obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu

...

Dziecięca demokracja – pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.

...

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

...

Podstawy partycypacji społecznej i obywatelskiej.
Co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO.
Realizacja krok po kroku SBO.

...

Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

...

Awans zawodowy nauczyciela – podstawy prawne.
Zadania opiekuna stażu.
Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

...

Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce.
Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.

...

Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat – obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu

...