ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

Podstawy partycypacji społecznej i obywatelskiej.
Co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO.
Realizacja krok po kroku SBO.

Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

Podstawowe zadania i zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości szkolnych, państwowych i kościelnych.
Trening praktyczny doskonalenia zasad ceremoniału podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.
Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.