ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

...

Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

...

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – geneza, logika, struktura.
Umiejętności w edukacji formalnej – zadania nauczyciela. Analiza wybranych umiejętności.
Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji wspierające nauczycieli w realizacji celów Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

...

Przepisy określające ocenę pracy nauczyciela i ich najnowsze zmiany.
Szczegółowa analiza kryteriów oceny pracy nauczyciela.
Znowelizowany tryb postępowania dotyczący oceny pracy nauczyciela.

...

Statut szkoły/przedszkola/placówki - miejsce w prawie oświatowym.
Aktualizacja zapisów statutu w świetle zmian w prawie oświatowym.
Błędy w zapisach statutów - przykłady.

...