ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Podstawy prawne dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania odpowiedzialności prawnej w placówkach oświatowych.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Obowiązki rodziców wynikające z przepisów prawa oświatowego.
Prawa rodziców w świetle ustawy Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
Prawa i obowiązki rodziców w świetle ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Znaczenie i istota działań promocyjnych.
Promowanie placówki edukacyjnej – dostępne narzędzia.
Marketing wewnętrzny i zewnętrzny placówki. Plan promocji szkoły.

Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat – obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu.

Dziecięca demokracja – pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.
Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.

Standardy dobrego samorządu uczniowskiego.
Rozpoznanie potrzeb uczniów i uczennic w szkole.
Pomysły na działania samorządu uczniowskiego.

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

Podstawy partycypacji społecznej i obywatelskiej.
Co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO.
Realizacja krok po kroku SBO.

Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.

Podstawowe zadania i zasady zachowania się pocztów sztandarowych podczas uroczystości szkolnych, państwowych i kościelnych.
Trening praktyczny doskonalenia zasad ceremoniału podczas uroczystości szkolnych i państwowych.

Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.
Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych.

Strategia efektywnego przygotowania uczniów do wymagań na rynku pracy.
Rynek pracy – wirtualny spacer.