MP

Metodyka przedmiotowa

ISOS

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Mind mapping – metoda wizualnego opracowania informacji z wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli, obrazów, haseł i zwrotów.
Obrazkowe mapy pamięci jako sposób na rozwijanie zainteresowań i budowanie wiedzy o otaczającym świecie.

...

Analiza dzieła muzycznego.
Fabularyzacja dzieła muzycznego – założenia, zasady tworzenia.
Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.

...

Formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym.
Aranżacje instrumentalno-wokalne i układy choreograficzne piosenek.
Piosenki dla dzieci w przedstawieniach teatralnych.

...

Znaczenie przestrzeni i ruchu w rozwoju dziecka.
Zabawy i ćwiczenia fizyczne w przedszkolu z uwzględnieniem różnicy między zabawą a ćwiczeniami fizycznymi.
Metody i formy aktywności ruchowej dzieci w wieku przedszkolnym.

...

Ćwiczenia bez komputera wprowadzające do nauki programowania.
Serwisy internetowe w nauce programowania.

...

Formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach 4-6 – metodyka redagowania opowiadania, opisu, charakterystyki, sprawozdania, listu.

...

„Treny” Jana Kochanowskiego w podstawie programowej.
Kompozycja cyklu poetyckiego i jej wpływ na interpretację poszczególnych trenów.
Tradycja starożytna i nowożytna w trenach – wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych.

...

Zasady wyboru tekstu dyskursywnego do ćwiczeń.
Typy zadań w wiązce.
Kontrola zgodności zadań z wymaganiami egzaminacyjnymi.

...

Formalne warunki i struktura wypracowania maturalnego na poziomie podstawowym.
Formy wypowiedzi maturalnej a formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Rola kontekstów interpretacyjnych w wypracowaniu maturalnym.

...

Sylwetka twórcza Antoniego Libery.
O „Madame” – geneza, znaczenie, opinie krytyki literackiej.
Warstwy interpretacyjne powieści.

...

Materiały audio i wideo w edukacji historycznej.
Źródła historyczne w wersji cyfrowej.
Wirtualne spacery po zabytkach i muzeach.

...

Formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej – metodyka redagowania m.in. opowiadania twórczego, opisu, charakterystyki, rozprawki.

...

Zasady wyboru tekstu do recytacji.
Fazy przygotowania tekstu do recytacji.
Ćwiczenia artykulacyjne.

...

Informatory pisemne o zasobach archiwum.
Internetowe bazy danych.
Rodzaje źródeł historycznych zgromadzonych w AP w Kaliszu.

...

Cele, założenia, planowanie i realizacja edukacji regionalnej.
Edukacja regionalna w świetle obowiązującej podstawy programowej z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.
Propozycje narzędzi wykorzystywanych w edukacji regionalnej.

...

Genius loci – obiektywizm i subiektywizm w postrzeganiu tożsamości miejsca.
Początki lokacji Kalisza – questing aktywizującą metodą w pracy z uczniem.
Świadomość przeszłości z myślą o przyszłości – ochrona dziedzictwa kulturowego w kontekście realizacji wycieczek edukacyjnych.

...