MP

Metodyka przedmiotowa

ISOS

Podstawy prawne edukacji przedszkolnej.
Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Metody i formy pracy sprzyjające procesowi uczenia się dziecka.

...

Założenia, cele, sposoby wykorzystania teatru Kamishibai w procesie uczenia się i nauczania.
Innowacyjność i kreatywność – warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
Tworzenie spektakli w teatrze Kamishibai – przykłady dobrych praktyk.

...

Analiza dzieła muzycznego.
Fabularyzacja dzieła muzycznego – założenia, zasady tworzenia.
Opowieść muzyczno-ruchowa jako forma pracy.

...

Polskie tańce narodowe jako element dziedzictwa kulturowego.
Koordynacja ruchowo-słuchowa przy muzyce i do muzyki.
Układy choreograficzne do wybranych tańców narodowych oraz do muzyki inspirowanej folklorem.

...

Polskie tańce ludowe różnych regionów.
Układy choreograficzne.
Estetyka ruchu w tańcach ludowych.

...

Formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym.
Aranżacje instrumentalno-wokalne i układy choreograficzne piosenek.
Piosenki dla dzieci w przedstawieniach teatralnych.

...

Polona, Europeana, Muzykoteka Szkolna przydatne w pracy nauczyciela.
Aplikacje multimedialne na lekcjach muzyki.
Dobre praktyki w nauczaniu muzyki.

...

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a rozwijanie kompetencji matematycznych.
Myślenie komputacyjne – zabawy z programowania.
Matematyka w działaniu – zabawa i ruch.

...

Generatory kart pracy i platformy edukacyjne.
Interaktywne ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

...

Metodyka nauczania biegu, skoków, rzutów.
Metodyka nauczania zespołowych gier sportowych.

...

Formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach IV-VI – metodyka redagowania opowiadania, opisu, charakterystyki, sprawozdania, listu.

...

Formy wypowiedzi w podstawie programowej.
Metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Specyfika dłuższych form wypowiedzi obowiązujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – metodyka redagowania m.in. opowiadania twórczego, opisu, charakterystyki, rozprawki.

...

„Treny” Jana Kochanowskiego w podstawie programowej.
Kompozycja cyklu poetyckiego i jej wpływ na interpretację poszczególnych trenów.
Tradycja starożytna i nowożytna w trenach – wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych.

...

Zasady wyboru tekstu dyskursywnego do ćwiczeń.
Typy zadań w wiązce.
Kontrola zgodności zadań z wymaganiami egzaminacyjnymi.

...

Organizacja wycieczki rowerowej – regulamin, warunki techniczno-sprzętowe, zadania uczestników.
Charakterystyka trasy – Szlak Południowy.

...

Symulacja na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – opis metody i wskazówki praktyczne.
Drama na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie – opis metody i wskazówki praktyczne.
Pierwszy larp, czyli od czego zacząć?

...