WO

Wychowanie i opieka w szkole

ISOS

Rodzaje zaburzeń zachowania – charakterystyka.
Mechanizm powstawania zaburzonego zachowania – wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego.
Metoda interwencji wychowawczej krok po kroku.

...

Karty metaforyczne na lekcjach wychowawczych.
Gry i zabawy z kartami metaforycznymi – poznawanie siebie i innych, budowanie poczucia wartości, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków.

...

Kontrakt sposobem na wyznaczenie granic.
Zasady zawierania kontraktu z klasą.
Klasowy kontrakt – przykłady dobrych praktyk.

...

Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.
Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.
Gry i zabawy uważności.

...

Podstawy komunikacji interpersonalnej.
Gry i zabawy rozwijające techniki komunikacji.
Gry i zabawy rozwijające aktywne słuchanie.

...

Koło życia - zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.
Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

...

Rola wychowawcy, jego umiejętności i zadania w świetle nowych wyzwań.
Identyfikacja trudności ucznia i własnych związanych z powrotem do szkoły stacjonarnej.
Budowanie zespołu na przykładzie modelu Tuckman'a.

...

Zasady organizowania i prowadzenia lekcji wychowawczych z wykorzystaniem gier i zabaw interakcyjnych.
Etapy pracy z grupą w procesie interakcji.
Zabawy na uwrażliwienie.

...

Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego, diagnostyka, poradnictwo indywidualne i grupowe.
Career coaching – planowanie kariery zawodowej, wyznaczanie celów zawodowych i osobistych.
Metody, techniki i narzędzia pracy doradcy zawodowego, np. obrazkowy test zawodów Achtnicha, test badania typologii charakteru metodą Heymansa-Wiersmy.

...