WO

Wychowanie i opieka w szkole

ISOS

Rodzaje zaburzeń zachowania – charakterystyka.
Mechanizm powstawania zaburzonego zachowania – wpływ środowiska rodzinnego i szkolnego.
Metoda interwencji wychowawczej krok po kroku.

...

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Pięć punktów dobrej grupy a cele wychowania w szkole.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.

...

Karty metaforyczne na lekcjach wychowawczych.
Gry i zabawy z kartami metaforycznymi – poznawanie siebie i innych, budowanie poczucia wartości, rozwijanie wyobraźni i kreatywności, rozwiązywanie problemów, wyciąganie wniosków.

...

Mindfulness w szkole – teoretyczne i praktyczne podstawy.
Być tu i teraz – praktyczny wstęp do uważności.
Gry i zabawy uważności.

...

Podstawy komunikacji interpersonalnej.
Gry i zabawy rozwijające techniki komunikacji.
Gry i zabawy rozwijające aktywne słuchanie.

...

Konflikt – rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.
Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.
Mediacje w warsztacie pracy nauczyciela.

...

Charakterystyka postaw wychowawczych rodziców.
Dialog, negocjacje, perswazja.
Rodzaje kontraktów z rodzicami uczniów.

...

Coaching – sztuka zadawania pytań.
Koło życia – zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.
Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.

...

Identyfikacja zasobów i potrzeb rozwojowych uczniów.
Cele, zadania, treści i formy działań wychowawczych i profilaktycznych do realizacji z klasą.

...

Historia, cele i założenia programu.
Pozytywne podejście: nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie.
Ludzki mózg i jego wpływ na umiejętności i zachowanie.

...