DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Metody ekspresji i impresji w nowoczesnej dydaktyce języka polskiego.
Emocjonalizm w procesie interpretacyjnym utworu lirycznego na przykładzie twórczości K. K. Baczyńskiego.
Artyzm poetyckiego opisu w erotykach K. K. Baczyńskiego.

Teoretyczne podstawy komunikacji pisemnej na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Techniki nauczania pisania na lekcjach języka polskiego jako obcego.
Poprawa i ocena prac. Rola recenzji w nauczaniu pisania.

Metoda stacji zadaniowych – etapy realizacji.
Metoda stacji zadaniowych w różnych obszarach tematycznych na poziomie A1 – przykłady dobrych praktyk.

Wypowiedzi pisemne w języku angielskim w świetle wymagań egzaminacyjnych.
Metoda małych kroków w procesie nauki pisania od klasy 4 do 8.
Przykłady zastosowania metody małych kroków w praktyce szkolnej.

Miejsce i symbolika zwierząt w Biblii.
Zwierzęta w Starym Testamencie – multimedialne zoo biblijne.
Zwierzęta w Nowym Testamencie – atlas biblijny.

Duchowość maryjna w chrześcijaństwie.

Natura inteligencji emocjonalnej.
Bohaterowie literaccy jako przykłady radzenia sobie z emocjami.

Natura inteligencji emocjonalnej.
Bohaterowie literaccy jako przykłady i antyprzykłady radzenia sobie z emocjami.

Przykłady tekstów lirycznych sprzyjających relaksacji.
Proza w służbie samorozwoju.
Tekstowa warstwa utworów muzycznych.

Ocena rzetelności informacji.
Zasady świadomego korzystania z sieci.
Zasoby internetowe w profilaktyce cyberzagrożeń.

Na czym polega metoda „odwróconej lekcji”?
Co jest potrzebne, aby „odwrócić lekcję”?
Jak przygotować materiały do zajęć prowadzonych metodą „odwróconej lekcji"?

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki.
Różnice kulturowe w zadaniach matematycznych.
Czytanie tekstów matematycznych w języku polskim przez ucznia cudzoziemskiego.

Multimedia na lekcji matematyki.
Lekcje matematyki z wykorzystaniem filmu edukacyjnego (pi-stacja.tv).
Lekcje matematyki z wykorzystaniem programu komputerowego Eduelo.

Escape room jako forma rozrywki umysłowej.
Przykłady dobrych praktyk – zastosowanie Escape roomu na lekcji matematyki.
Escape room na lekcji powtórzeniowej.

Metoda stacji zadaniowych – cele, etapy realizacji.
Przykłady dobrych praktyk – wykorzystanie metody stacji zadaniowych.
Metoda stacji zadaniowych w nauczaniu trygonometrii.

Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego.
Metody oceniania wiedzy i umiejętności.
Formy oceniania na lekcjach matematyki.