DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Metoda „linia czasu” – cele, założenia, etapy realizacji oraz sposób wizualizacji.
Przykład wykorzystania metody podczas omawiania noweli Henryka Sienkiewicza „Latarnik”.

...

Studium przypadku jako metoda pogłębionej analizy dzieła literackiego.
Zarys problematyki historycznej i filozoficznej w „Kordianie” Juliusza Słowackiego.

...

Tworzenie scenopisu.
Technika filmowania.
Realizacja etiud filmowych.

...

Geneza myślenia krytycznego. Myślenie krytyczne w edukacji.
Wskazywanie związków przyczynowo-skutkowych i konsekwencji działań bohatera literackiego w powieści „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.
Zadania edukacyjne rozwijające myślenie krytyczne podczas pracy z powieścią „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.

...

Prace pisemne z języka angielskiego w świetle podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kryteria oceniania prac pisemnych na lekcjach języka angielskiego.
Kryteria sukcesu a ocenianie prac pisemnych.

...

Indywidualny program nauki w świetle prawa oświatowego.
Kluczowe elementy indywidualnego programu nauki.
Opracowanie autorskiego indywidualnego programu nauki.

...

Praktyka życia duchowego kardynała Stefana Wyszyńskiego przykładem dla młodzieży. Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.
Wierność w życiu duchowym wyzwaniem dla młodzieży.

...

Biografia kardynała Stefana Wyszyńskiego w aspekcie patriotyzmu. Przykłady postaw patriotycznych kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży.
Przykłady postaw patriotycznych Stefana Kardynała Wyszyńskiego inspiracją dla współczesnej młodzieży

...

Innowacyjne platformy edukacyjne.
Grywalizacja na lekcjach fizyki z wykorzystaniem platformy predict.

...

Metody skutecznego kształtowania postawy świadomej ekologii.
Analiza treści książek Petera Wohllebena z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych czytelników.
Formy pracy z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem książek „O czym szumią drzewa” oraz „Sekretne życie drzew”.

...

Tworzenie interaktywnych ćwiczeń z wykorzystaniem Wordwall.
Baamboozle- narzędzie do sprawdzania wiedzy uczniów.
Genially- narzędzie do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych.

...

Programy nauczania języka polskiego jako obcego - poziomy A1-C2.
Metody pracy na lekcjach języka polskiego jako obcego w klasach 4-8.

...

Proces indywidualizacji nauczania.
Metodyka pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się na lekcji matematyki.

...

Edukacja globalna – wartości i postawy, miejsce w podstawie programowej.
Cele Zrównoważonego Rozwoju na lekcji języka polskiego.
„Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy – kontekst edukacji globalnej.

...

Kształcenie matematyczne w klasach 4-6.
Gry matematyczne.
Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

...

Eksperymentowanie ze smartfonami.
Aplikacja PHYPHOX w zasobach eksperymentalnych nauczycieli i uczniów.

...