DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Konkretyzacja utworów o tematyce obozowej w świadomości współczesnego ucznia.
Zalety oraz wady metody projektu edukacyjnego podczas analizowania literatury faktu.

...

Sprawność rozumienia ze słuchu – podstawy teoretyczne.
Techniki nauczania rozumienia ze słuchu.
Techniki pracy z tekstem – tworzenie zadań rozwijających sprawność słuchania.

...

Wprowadzenie do integracji sensorycznej.
Książka sensoryczna – etapy tworzenia.
Sensodydaktyka w pracy nauczyciela bibliotekarza.

...

Droga miejscem spotkania z Bogiem.
Historia i znaczenie pielgrzymowania w chrześcijaństwie.
Znaczenie Camino de Santiago – postać św. Jakuba Apostoła i historia pielgrzymowania do jego grobu.

...

Miejsce i symbolika zwierząt w Biblii.
Zwierzęta w Starym Testamencie – multimedialne zoo biblijne.
Zwierzęta w Nowym Testamencie – atlas biblijny.

...

Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego.
Metody oceniania wiedzy i umiejętności.
Formy oceniania na lekcjach matematyki.

...

Eksperymentowanie – etapy, materiały i ewaluacja.
Wzajemne nauczanie – założenia, cele, metody i ewaluacja.

...

Nowa epoka czujników bezprzewodowych, oraz czujników w smartfonach na lekcjach fizyki falowej i optyki.
Czujniki bezprzewodowe temperatury do opisu zjawisk parowania i skraplania oraz precyzyjnego pomiaru temperatury.
Pomiary natężenie prądu i napięcia elektrycznego czujnikami bezprzewodowymi.

...

Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej o charakterze twórczym.
Ożywianie tekstu w "Opowieści wigilijnej" Ch. Dickensa.
Elementy twórcze w opowiadaniach na podstawie "Opowieści wigilijnej" Ch. Dickensa.

...

Arkusz diagnostyczny certyfikatu z języka polskiego jako obcego.
Tworzenie testów diagnostycznych na poziomie A1, A2, B1.

...

Zasady UDL (Universal Design for Learning) oraz dostosowania i racjonalne usprawnienia na lekcji matematyki.
Modyfikacja programów nauczania pod kątem pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
Praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

...

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki.
Gry matematyczne na lekcjach matematyki.
Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

...

Metoda pięciu kroków – cele, założenia i etapy realizacji na lekcji.
Przykłady wykorzystania metody podczas omawiania lektur w szkole podstawowej.

...

Ocenianie kształtujące i jego wpływ na podniesienie motywacji uczniów oraz zwiększenie jakości uczenia się i nauczania.
Informacja zwrotna do pracy pisemnej ucznia i jej związek z kryteriami oceniania.
Rodzaje i przykłady różnych informacji zwrotnych do pisemnych form wypowiedzi uczniów.

...

Cele, założenia i etapy realizacji metody.
Przykłady wykorzystania metody na lekcjach podsumowujących pracę z lekturą.

...