DM

Doradztwo metodyczne

ISOS

Konkretyzacja utworów o tematyce obozowej w świadomości współczesnego ucznia.
Zalety oraz wady metody projektu edukacyjnego podczas analizowania literatury faktu.

...

Miejsce i symbolika zwierząt w Biblii.
Zwierzęta w Starym Testamencie – multimedialne zoo biblijne.
Zwierzęta w Nowym Testamencie – atlas biblijny.

...

Eksperymentowanie – etapy, materiały i ewaluacja.
Wzajemne nauczanie – założenia, cele, metody i ewaluacja.

...

Nowa epoka czujników bezprzewodowych, oraz czujników w smartfonach na lekcjach fizyki falowej i optyki.
Czujniki bezprzewodowe temperatury do opisu zjawisk parowania i skraplania oraz precyzyjnego pomiaru temperatury.
Pomiary natężenie prądu i napięcia elektrycznego czujnikami bezprzewodowymi.

...

Zasady UDL (Universal Design for Learning) oraz dostosowania i racjonalne usprawnienia na lekcji matematyki.
Modyfikacja programów nauczania pod kątem pracy z klasą zróżnicowaną ze względu na potrzeby edukacyjne uczniów.
Praca z uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

...

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z matematyki.
Gry matematyczne na lekcjach matematyki.
Planowanie zajęć z zastosowaniem gier matematycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.

...

Wprowadzenie do integracji sensorycznej.
Książka sensoryczna – etapy tworzenia.
Sensodydaktyka w pracy nauczyciela bibliotekarza.

...

Typy i rola komizmu w literaturze dla dzieci i młodzieży.
Przykłady literatury wykorzystującej edukacyjną wartość komizmu.
Zabawy (z) książką.

...

Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego.
Metody oceniania wiedzy i umiejętności.
Formy oceniania na lekcjach matematyki.

...