SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela polonisty.
Planowanie polonistycznego procesu dydaktycznego.
Podręczniki, lektury, zeszyty ćwiczeń, zeszyty uczniowskie, karty pracy, portfolio.

...

Kulturowa teoria literatury.
Analiza powojennej prozy polskiej pod kątem intertekstualnym.
Schematy archetypiczne w interpretacjach współczesnych dzieł epickich.

...

Notatka syntetyzująca – konstrukcja, kryteria oceniania, metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych do doskonalenia przez uczniów umiejętności redagowania notatki syntetyzującej.
Motywy ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu.

...

Metodyka edukacji historycznej i obywatelskiej, kompetencje kluczowe.
Od rekapitulacji do ewaluacji – baza pomysłów.
Seminarium metodyczne w muzeum.

...

Definicja i pojęcie wiary u młodzieży.
Pojęcie kryzysu wiary i formy pomocy.

...

Opracowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i materiałów.

...

Wybrane narzędzia do nauki programowania w szkole podstawowej.
Python i Scratch – podstawy algorytmiki w szkole podstawowej.
Python – wybrane algorytmy w szkole ponadpodstawowej.

...

Praca z uczniem cudzoziemskim w klasie wielokulturowej.
Wielokulturowa szkoła.
Wielokulturowa południowa Wielkopolska – wymiana doświadczeń.

...

Narzędzia multimedialne i informatyczne wspomagające realizację podstawy programowej z matematyki.
Zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematyki w czasie kształcenia na odległość.
Wybrane zasoby technologiczne wspierające uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

...

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Planowane zmiany w kształceniu branżowym i technicznym – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – branże zawodowe.
Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego – przykłady dobrych praktyk.

...

Typologia zadań tekstowych.
Strategie rozwiązywania zadań tekstowych.
Myślenie twórcze i rozwiązywanie problemów na lekcji.

...