SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
Obszary i kryteria poprawności językowej.
Przykłady zabaw i ćwiczeń językowych.

...

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela polonisty.
Planowanie polonistycznego procesu dydaktycznego.
Podręczniki, lektury, zeszyty ćwiczeń, zeszyty uczniowskie, karty pracy, portfolio.

...

Język uczniowski we współczesnej szkole.
Wpływ gier komputerowych na język uczniowski.
Gwara uczniowska na platformach społecznościowych.

...

Umiejętności uczniów w zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnych o charakterze argumentacyjnym i twórczym oraz krótkich tekstów użytkowych.
Zadania doskonalące umiejętności streszczenia tekstu nieliterackiego.
Skuteczna analiza i interpretacja tekstów z podstawy programowej. Metody i techniki sprzyjające efektywnemu nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej.

...

Kulturowa teoria literatury.
Analiza powojennej prozy polskiej pod kątem intertekstualnym.
Schematy archetypiczne w interpretacjach współczesnych dzieł epickich.

...

Notatka syntetyzująca – konstrukcja, kryteria oceniania, metodyka wprowadzania nowej formy wypowiedzi.
Przygotowanie materiałów dydaktycznych do doskonalenia przez uczniów umiejętności redagowania notatki syntetyzującej.
Motywy ukraińskie w literaturze polskiego romantyzmu.

...

Inspiracje wielką sztuką – z wizytą w Galerii J. Tarasina w Kaliszu.
Świąteczne i zimowe ćwiczenia plastyczne w czasie edukacji zdalnej.
Dziedzictwo kulturowe w regionie.

...

Metodyka edukacji historycznej i obywatelskiej, kompetencje kluczowe.
Od rekapitulacji do ewaluacji – baza pomysłów.
Seminarium metodyczne w muzeum.

...

Definicja i pojęcie wiary u młodzieży.
Pojęcie kryzysu wiary i formy pomocy.

...

Opracowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i materiałów.

...

Wybrane narzędzia do nauki programowania w szkole podstawowej.
Python i Scratch – podstawy algorytmiki w szkole podstawowej.
Python – wybrane algorytmy w szkole ponadpodstawowej.

...

Metody aktywizujące służące podnoszeniu jakości nauczania na lekcjach matematyki.
Metody pracy z uczniem zdolnym na lekcji matematyki.
Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach matematycznych.

...

Wymagania egzaminacyjne na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023.
Metody pracy oraz dobór środków dydaktycznych kluczem do sukcesu ucznia.
Tworzenie zestawów autorskich zadań egzaminacyjnych.

...

Od teorii dobrostanu do praktykowania.
Poznawaj siebie – identyfikacja wzorców, zasobów, celów i założeń.
Proaktywności można się nauczyć.

...

Narzędzia multimedialne i informatyczne wspomagające realizację podstawy programowej z matematyki.
Zasoby cyfrowe wspomagające realizację podstawy programowej z matematyki w czasie kształcenia na odległość.
Wybrane zasoby technologiczne wspierające uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

...