SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Gry i grywalizacja jako metoda edukacji historycznej i obywatelskiej.
Tajniki tworzenia gier planszowych i ich wykorzystanie w dydaktyce nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.
Projektowanie gry planszowej na kanwie wydarzeń historycznych z czasów PRL-u w Kaliszu i regionie kaliskim (część tworzona przez uczestników sieci z udziałem eksperta).

Narzędzia i materiały dydaktyczne z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Bank zadań i rozwiązań metodycznych.

Aplikacje generujące teksty.
Aplikacje generujące obrazy i dźwięki.
Aplikacje generujące animacje.

Zmiany w podstawie programowej – mechanizm monitorujący sprawność fizyczną.
Nowoczesne formy aktywności fizycznej.
Tworzenie funkcjonalnych i wieloaspektowych rozkładów zajęć.

Sztuka współczesna – z wizytą w Galerii J. Tarasina w Kaliszu. Wystawa Cypriana Kościelniaka „Dzień świstaka”.
Kształtowanie umiejętności interpretowania sztuki współczesnej oraz uczenia o niej w szkole.
Sztuka współczesna – z wizytą w Galerii J. Tarasina w Kaliszu. Wystawa "Tarcze" Bogusławy Krasowskiej-Kowalczyk

Upraszczanie tekstów literackich z kanonu na poziomie A1.
Upraszczanie tekstów literackich na poziomie A2.
Coraz łatwiej – upraszczanie tekstów literackich na poziomie B1.

Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki.
Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki w czasie kształcenia na odległość.
Zasoby internetowe wykorzystywane na lekcjach matematyki wspierające uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

Współczesne przemiany społeczno-kulturowe..
Dylematy religijne młodzieży.
Formy i metody pomocy w decyzjach i wyborach religijnych.

Wsparcie ucznia w uczeniu się matematyki tuż przed egzaminem ósmoklasisty.

Ocenianie w świetle przepisów prawa oświatowego.
Ocenianie zadań otwartych różnego typu w poszczególnych częściach arkusza egzaminacyjnego.
Wspieranie uczniów w doskonaleniu receptywnych i produktywnych umiejętności językowych.

Analiza wyników egzaminu zewnętrznego z j. polskiego po szkole podstawowej
Rola informacji zwrotnej w nauce języka polskiego
Wspieranie uczniów w procesie uczenia się

Strony internetowe na lekcjach powtórzeniowych z fizyki.
Czaty GPT podczas lekcji powtórzeniowych z fizyki.
Sprawdziany doświadczalne z fizyki na platformie Google dysk.