SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Zadania przedszkola w świetle przepisów prawa.
Innowacje, projekty w przedszkolu.
Metody aktywizujące i narzędzia multimedialne i informatyczne sprzyjające uczeniu się.

...

Wybrane zabawy i gry dydaktyczne wykorzystywane w edukacji polonistycznej – przykłady dobrych praktyk.
Wybrane zabawy i gry dydaktyczne wykorzystywane w edukacji matematycznej i przyrodniczej.
Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych online i drukowanych.

...

Symbolika w polskiej literaturze. Związki frazeologiczne w tekstach literackich. Frazeologizmy w grach dydaktycznych. Budowa frazy w pozaliterackich tekstach kultury.

...

„Balladyna” Juliusza Słowackiego w praktyce szkolnej.
„Treny” Jana Kochanowskiego – bank działań polonistycznych.
Funkcjonalność metodyczna „Ziela na kraterze” Melchiora Wańkowicza.

...

Poezja przełomu oświeceniowo-romantycznego w praktyce szkolnej.
Metodyka analizy i interpretacji poezji na przykładzie poezji oświecenia i romantyzmu.
Rola kontekstów interpretacyjnych w dydaktyce szkicu interpretacyjnego.

...

Dobór lektur z literatury powojennej do podstawy programowej z języka polskiego.
Dzieła prozatorskie nagrodzone w prestiżowych konkursach – analiza krytycznoliteracka.

...

Inspiracje wielką sztuką - z wizytą w Galerii J.Tarasina w Kaliszu
Władysław Kościelniak – zapoznanie z sylwetką artysty i jego twórczością.
Dziedzictwo kulturowe w regionie.

...

Działania SU spełniające wymogi podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego i Ustawy o systemie oświaty.
Motywowanie uczniów do zaangażowania na rzecz szkoły.
Sposoby organizowania pracy opiekuna SU, które skutecznie wspierają samorządową i obywatelską aktywność uczniów.

...

Regionalizm w nauczaniu historii. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych – jak konstruować ciekawe zajęcia z historii.
Edukacja patriotyczna i wychowanie do wartości w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
Propozycje organizowania zdalnego nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Przydatne materiały i platformy.

...

Opracowanie narzędzi i materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Analiza zadań oraz strategii i metod ich rozwiązywania.
Wzbogacenie własnej wiedzy i warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń i materiałów.

...

Wybrane narzędzia do nauki programowania w szkole podstawowej.
Python i Scratch - podstawy algorytmiki w szkole podstawowej.
Python - wybrane algorytmy w szkole ponadpodstawowej.

...

Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki.
Gry matematyczne – przykłady i sposoby ich wykorzystania.
Geo-Gebra i jej zastosowanie w pracy z uczniami.

...

Wpływ dysleksji na naukę języka angielskiego.
Techniki rozwijania świadomości fonologicznej i ortograficznej uczniów na lekcji języka angielskiego.
Techniki rozwijające kompetencję gramatyczną i leksykalną uczniów z dysleksją.

...

Specjalne potrzeby edukacyjne – uczeń wybitnie zdolny w świetle przepisów prawa oświatowego.
Uczniowie dwujęzyczni w polskiej szkole podstawowej – potrzeby edukacyjne.
Indywidualny program nauki języka angielskiego dla ucznia wybitnie zdolnego w szkole podstawowej.

...

Jak zostać szczęśliwym nauczycielem?
Dobrostan nauczyciela – osobisty narzędziownik do szczęścia.
Jakie efekty można uzyskać, pracując wraz z dziećmi w oparciu o 10 zasad zdrowia psychicznego?

...

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli z Kępna i powiatu kępińskiego, Ostrzeszowa i powiatu ostrzeszowskiego

...