WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Rola i zadania opiekuna stażu.
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela.

...

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczyciela.
Dokumentacja nauczyciela stażysty: sprawozdanie za okres stażu, realizacja zadań, dorobek zawodowy.
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.

...

Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się – definicje, rodzaje.
Przegląd metod i technik aktywizujących z uwzględnieniem kryterium doboru.
Rola i znaczenie aktywizujących metod nauczania.

...

Typografia – pojęcie, zakres, podstawowa terminologia oraz funkcje.
Funkcjonalności edytorów tekstu w pracy nad typografią małych dokumentów.
Podstawowe normy typografii polskiej w tworzeniu dokumentów tekstowych.

...

Cele i założenia notowania graficznego.
Alfabet wizualny – czyli każdy potrafi rysować.
Notatki wizualne – zasady tworzenia oraz sposoby wykorzystania w procesie edukacyjnym.

...

Zasady zarządzania czasem i planowania pracy nauczyciela.
Wyznaczanie i realizacja celów, planów, priorytetów. Zasady delegowania zadań.
Metody i techniki efektywnego zarządzania sobą w czasie.

...

Definicja coachingu.
Myślenie pytaniami.
Techniki zadawania pytań.

...

Odporność na stres – co to jest, jak to rozwijać.
Założenia Treningu Uważności.
Zarządzanie emocjami czy samoregulacja?

...

Uwaga, kierowanie uwagą, stabilność i plastyczność uwagi.
Uważność ciała, uważny ruch.
Samoobserwacja, obserwowanie i opisywanie reakcji stresu.

...

Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.

...

Techniki plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac o tematyce zimowej i świątecznej.
Dekoracje zimowe i świąteczne z papieru i surowców wtórnych.

...

Techniki plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac o tematyce wiosennej i świątecznej.
Dekoracje wiosenne i świąteczne z papieru i surowców wtórnych.

...

Lapbook – idea i zastosowanie.
Lapbookowe ABC – zasady wykonania lapbooka.
Scenariusze zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z zastosowaniem metody lapbook.

...

Zastosowanie własnoręcznie wykonanych książek i komiksów na lekcjach.
Narzędzia TIK do wykonywania komiksów i książeczek.
Ręcznie robione – lapbook i laporello.

...

Kształtowanie kreatywności – komiks jako medium przekazujące komunikat niepełny.
Programy, aplikacje do tworzenia memów i komiksów.
Przykłady zastosowania memów i komiksów na zajęciach.

...

Canva – poznajemy narzędzie do projektowania.
Tworzenie własnych projektów.
Canva w klasie i szkole.

...