EZ

Egzaminy Zewnętrzne

ISOS

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe na egzaminie.
Egzaminacyjne kryteria oceniania wypracowań.

...

Charakterystyka arkusza egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z maja 2022 i analiza danych statystycznych.
Zadania o małym wskaźniku łatwości – specyfika, najczęściej popełniane błędy, propozycje ćwiczeń rozwijających badane umiejętności.
Mocne i słabe aspekty egzaminacyjnych wypracowań uczniowskich.

...

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Egzaminacyjne kryteria oceniania zadań otwartych.
Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

...

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2023roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

...

Podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule.
Treści kształcenia z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Konstrukcja arkusza maturalnego.

...

Zmiany wymagań ogólnych i szczegółowych.
Analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych.
Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań oraz propozycja modelu pracy z uczniami.

...

Egzamin maturalny z historii w 2023roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

...

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2023 roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

...

Zmiany na egzaminie maturalnym z fizyki w 2023 roku.
Typy zadań maturalnych z fizyki w 2023 roku.

...

Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2022/2023.
Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z geografii - przykłady zadań egzaminacyjnych.
Analiza porównawcza zadań i arkuszy maturalnych - przykłady dostosowania treści, metod i form pracy z uczniem.

...