EZ

Egzaminy Zewnętrzne

ISOS

Charakterystyka arkusza egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z maja 2022 i analiza danych statystycznych.
Zadania o małym wskaźniku łatwości – specyfika, najczęściej popełniane błędy, propozycje ćwiczeń rozwijających badane umiejętności.
Mocne i słabe aspekty egzaminacyjnych wypracowań uczniowskich.

...

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Egzaminacyjne kryteria oceniania zadań otwartych.
Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

...

Podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule.
Treści kształcenia z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Konstrukcja arkusza maturalnego.

...