EZ

Egzaminy Zewnętrzne

ISOS

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Egzaminacyjne kryteria oceniania.
Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

Podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule.
Treści kształcenia z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Konstrukcja arkusza maturalnego.

Egzamin maturalny z historii w 2024 roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2024 roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedzi argumentacyjne.

Charakterystyka arkusza egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z maja 2022 i analiza danych statystycznych.
Zadania o małym wskaźniku łatwości – specyfika, najczęściej popełniane błędy, propozycje ćwiczeń rozwijających badane umiejętności.
Mocne i słabe aspekty egzaminacyjnych wypracowań uczniowskich.

Zapoznanie się z osiągnięciami uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej w opublikowanym przez OKE sprawozdaniu za rok 2023.
Tworzenie zestawień i wykresów do analizy wyników.
Formułowanie wniosków i rekomendacji w celu umieszczenia ich w indywidualnych raportach szkół.

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Wnioski i rekomendacje.

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z historii.
Zasady formułowania wniosków na podstawie analizy wyników matury z historii.
Od wniosków do rekomendacji działań edukacyjnych na rzecz poprawy procesu nauczania.

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z historii.
Zasady formułowania wniosków na podstawie analizy wyników matury z historii.
Od wniosków do rekomendacji działań edukacyjnych na rzecz poprawy procesu nauczania.

Założenia i etapy szkolnej analizy wyników egzaminu zewnętrznego w oparciu o wnioski z raportu CKE.
Sukcesy i porażki uczniów w kontekście umiejętności sprawdzanych na egzaminie – analiza jakościowa i poziom trudności zadań.
Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego – propozycje ćwiczeń dydaktycznych.

Wyniki egzaminu maturalnego z informatyki.
Wnioski i rekomendacje.
Rozwiązania metodyczne wspierające rozwój umiejętności informatycznych uczniów.