EZ

Egzaminy Zewnętrzne

ISOS

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Lektury obowiązkowe i nadobowiązkowe na egzaminie.
Egzaminacyjne kryteria oceniania wypracowań.

...

Charakterystyka egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
Egzaminacyjne kryteria oceniania.
Analiza przykładowych arkuszy egzaminacyjnych.

...

Wymagania egzaminacyjne a podstawa programowa.
Status wymagań egzaminacyjnych – podstawa prawna, tryb przygotowania, okres obowiązywania.
Treści kształcenia uwzględnione i nieuwzględnione w wymaganiach egzaminacyjnych.

...

Egzamin maturalny z języka polskiego w nowej formule a egzamin ósmoklasisty.
Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Sposób budowania zadań w części egzaminu "Język polski w użyciu" oraz "Test historycznoliteracki".

...

Podstawy prawne dotyczące egzaminu maturalnego z matematyki w nowej formule.
Treści kształcenia z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Konstrukcja arkusza maturalnego.

...

Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych.
Analiza porównawcza arkuszy w dotychczasowej i w nowej formule wraz z przykładami zadań egzaminacyjnych.
Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań oraz propozycja modelu pracy z uczniami.

...

Egzamin maturalny z historii w 2024 roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedź argumentacyjna – przykłady.

...

Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie w 2024 roku – założenia i zmiany.
Struktura arkusza egzaminacyjnego i punktacja zadań.
Zadania otwarte, zadania zamknięte oraz wypowiedzi argumentacyjne.

...

Zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2022/2023.
Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z geografii – przykłady zadań egzaminacyjnych.
Praktyczne przykłady dostosowania nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań – analiza porównawcza zadań i arkuszy maturalnych.

...

Ogólna charakterystyka egzaminu maturalnego z informatyki.
Analiza przykładowego arkusza.
Baza pomocy i informacji na temat egzaminu maturalnego w nowej formule.

...

Charakterystyka arkusza egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z maja 2022 i analiza danych statystycznych.
Zadania o małym wskaźniku łatwości – specyfika, najczęściej popełniane błędy, propozycje ćwiczeń rozwijających badane umiejętności.
Mocne i słabe aspekty egzaminacyjnych wypracowań uczniowskich.

...

Zapoznanie się z osiągnięciami uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej w opublikowanym przez OKE sprawozdaniu za rok 2023.
Tworzenie zestawień i wykresów do analizy wyników.
Formułowanie wniosków i rekomendacji w celu umieszczenia ich w indywidualnych raportach szkół.

...

Założenia i etapy szkolnej analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języków obcych.
Wnioski z raportu OKE i analiza arkusza egzaminacyjnego pod kątem wyników i umiejętności sprawdzanych podczas egzaminu ósmoklasisty.
Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty z języków obcych: Jak przygotować Szkolny Raport – praktyczne wskazówki.

...

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
Wnioski i rekomendacje.

...

Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.
Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Wnioski i rekomendacje.

...

Analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z historii.
Zasady formułowania wniosków na podstawie analizy wyników matury z historii.
Od wniosków do rekomendacji działań edukacyjnych na rzecz poprawy procesu nauczania.

...