SZN

Szkolenia zespołów nauczycieli

ISOS

Model diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów.
Narzędzia badawcze – analiza dokumentacji, obserwacja, wywiad, zabawy interakcyjne, ankiety.
Współpraca szkoły z instytucjami wsparcia.

...

Diagnoza potencjału ucznia i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.
Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału ucznia.
Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.

...

Wyniki badań obrazujące uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej.
Sposoby motywowania uczniów do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej.
Organizowanie wycieczek, rajdów i zawodów sportowych.

...

Komputer, smartfon – dobrze wykorzystane narzędzia w procesach edukacyjnych.
Aplikacje i programy służące do planowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć.
E-zasoby – tworzenie i udostępnianie z uwzględnieniem prawa autorskiego.

...

Obsługa drukarki 3D.
Tworzenie projektów 3D w TinkerCAD.

...

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

...

Akty prawne regulujące pracę nauczyciela współorganizującego.
Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Współpraca nauczyciela współorganizującego z innymi nauczycielami.

...

Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Zasady interwencji kryzysowej w szkole.
Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.

...

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.
Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje.

...

Dobrostan psychiczny – od teorii do praktyki.
Równowaga emocjonalna i odporność psychiczna.
"Pakiet odporności" – jak go stworzyć i utrzymywać.

...

Podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne Porozumienia bez Przemocy (NVC).
Język serca w praktyce – cztery kroki NVC.
Aktywne słuchanie i dawanie – empatia.

...

Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

...

Idea samorządności w szkole – prawo a praktyka.
Przykłady samorządności uczniowskiej.
Jak rozwijać samorządność uczniowską w szkole i wykorzystywać potencjał społeczny młodych ludzi?

...

Przyczyny wypalenia zawodowego.
Objawy wypalenia zawodowego.
Zawody najbardziej narażone na wypalenie zawodowe.

...

Zadania nauczyciela w procesie rozwoju osobowego.
Awans zawodowy – zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022/2023.
Ocena skuteczności pracy nauczyciela.

...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – założenia i podstawy prawne.
Dokumentacja WWRDiR.
Procedura tworzenia zespołu wczesnego wspomagania.

...