SZN

Szkolenia zespołów nauczycieli

ISOS

Edukacja włączająca – idea, wdrażanie, podstawy prawne.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg edukacji inkluzywnej – IPET, praca zespołu, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Sposoby pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Aspergera.

...

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

...

Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Zasady interwencji kryzysowej w szkole.
Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.

...

Eksperyment i eksperymentowanie w procesie nauczania – podstawy prawne, organizacyjne, metodologiczne.
Rodzaje eksperymentów, planowanie badań, przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Nauczanie przez eksperymentowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) – formy pracy i terapia.

...

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.
Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje.

...

Natura motywacji i najważniejsze mity na temat motywowania.
Przegląd teorii motywacji w kontekście pracy z uczniem.
Motywowanie uczniów do aktywności podczas zajęć lekcyjnych.

...

Przyczyny wypalenia zawodowego.
Objawy wypalenia zawodowego.
Jakie zawody są najbardziej narażone na wypalenie zawodowe?

...

Rodzice w ujęciu polskiego prawa. Zakres działań rady rodziców w szkole/placówce.
Zasady budowania partnerskich relacji szkoły z rodzicami uczniów – diagnoza potrzeb rodziców.
Zasady prowadzenia spotkań z rodzicami. Wywiadówka inaczej – przykłady dobrych praktyk do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami.

...

Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej - przyczyny, objawy, terapia.
Skala Ryzyka Dysleksji – przykładowa diagnoza.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

...

Diagnoza potencjału i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.
Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału.
Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.

...

Zadania nauczyciela w procesie rozwoju zawodowego.
Awans zawodowy - zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022/2023.
Ocena pracy nauczyciela.

...

Gra psychologiczna: istota, przebieg, mechanizmy, funkcje.
Strategie i techniki komunikacyjne ułatwiające przerwanie gry.
Strategie komunikacji z rodzicami w zależności od ich postaw.

...

Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

...

Akty prawne regulujące pracę nauczyciela współorganizującego.
Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Współpraca nauczyciela współorganizującego z innymi nauczycielami.

...

Obsługa drukarki 3D.
Tworzenie projektów 3D w TinkerCAD

...