SZN

Szkolenia zespołów nauczycieli

ISOS

Diagnoza potencjału ucznia i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.
Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału ucznia.
Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.

Wyniki badań obrazujące uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze fizycznej.
Sposoby motywowania uczniów do uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej.
Organizowanie wycieczek, rajdów i zawodów sportowych.

Komputer, smartfon – dobrze wykorzystane narzędzia w procesach edukacyjnych.
Aplikacje i programy służące do planowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć.
E-zasoby – tworzenie i udostępnianie z uwzględnieniem prawa autorskiego.

Obsługa drukarki 3D.
Tworzenie projektów 3D w TinkerCAD.

Prawne aspekty oceniania.
Ocenianie jako integralna część procesu nauczania-uczenia się.
Motywująca funkcja oceny.

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce i podstawy prawne.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

Akty prawne regulujące pracę nauczyciela współorganizującego.
Zadania i obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Współpraca nauczyciela współorganizującego z innymi nauczycielami.

Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Zasady interwencji kryzysowej w szkole.
Strategie udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej uczniom w kryzysie.

Podstawowe założenia dobrego wychowawcy.
Fazy rozwoju grupy jako fundament pracy z grupą.
Jestem lustrem mojej grupy – ograniczenia i predyspozycje.

Konflikt – rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.
Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.
Rozmowa mediacyjna jako interwencja kryzysowa i profilaktyka.

Dobrostan psychiczny – od teorii do praktyki.
Równowaga emocjonalna i odporność psychiczna.
"Pakiet odporności" – jak go stworzyć i utrzymywać.

Podstawowe założenia teoretyczne i praktyczne Porozumienia bez Przemocy (NVC).
Język serca w praktyce – cztery kroki NVC.
Aktywne słuchanie i dawanie – empatia.

Specyfika uzależnień chemicznych (tytoń, narkotyki, dopalacze, leki, alkohol).
Problematyka uzależnień behawioralnych (hazard, gry komputerowe, Internet, zakupoholizm i inne)
Fakty i mity na temat uzależnień

Gra psychologiczna: istota, przebieg, mechanizmy, funkcje.
Strategie i techniki komunikacyjne ułatwiające przerwanie gry.
Strategie komunikacji z rodzicami w zależności od ich postaw.

Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

Idea samorządności w szkole – prawo a praktyka.
Przykłady samorządności uczniowskiej.
Jak rozwijać samorządność uczniowską w szkole i wykorzystywać potencjał społeczny młodych ludzi?