SZN

Szkolenia zespołów nauczycieli

ISOS

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a rozwijanie kompetencji matematycznych.
Myślenie komputacyjne – zabawy z programowania.
Matematyka w działaniu – zabawa i ruch.

...

Formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym.
Aranżacje instrumentalno-wokalne i układy choreograficzne piosenek.
Piosenki dla dzieci w przedstawieniach teatralnych.

...

Diagnoza potencjału i jej znaczenie w procesie dydaktycznym.
Skuteczne nauczanie i uczenie się w oparciu o wykorzystanie potencjału.
Aplikacje rozwijające potencjał ucznia.

...

Proces grupowy jako fundament pracy w grupie.
Rola granic i zasad w budowaniu współpracy.
Diagnoza ucznia i klasy poprzez gry i zabawy.

...

Rodzice w ujęciu polskiego prawa. Zakres działań rady rodziców w szkole/placówce.
Zasady budowania partnerskich relacji szkoły z rodzicami uczniów – diagnoza potrzeb rodziców.
Zasady prowadzenia spotkań z rodzicami. Wywiadówka inaczej – przykłady dobrych praktyk do wykorzystania podczas spotkań z rodzicami.

...

Edukacja włączająca – idea, wdrażanie, podstawy prawne.
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych wg edukacji inkluzywnej – IPET, praca zespołu, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Sposoby pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i z zespołem Aspergera.

...

Przyczyny wypalenia zawodowego.
Objawy wypalenia zawodowego.
Jakie zawody są najbardziej narażone na wypalenie zawodowe?

...

Podstawy prawne opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Rodzaje opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Interpretacja diagnozy zawartej w opiniach i orzeczeniach i sposoby wykorzystania jej w praktyce.

...

Eksperyment i eksperymentowanie w procesie nauczania - podstawy prawne, organizacyjne, metodologiczne.
Rodzaje eksperymentów, planowanie badań, przygotowanie, przeprowadzenie i analiza wyników z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
Nauczanie przez eksperymentowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.

...

Konflikt - rodzaje, źródła, psychologiczne uwarunkowania i przyczyny.
Teoretyczne i praktyczne podstawy mediacji.
Czym jest mediacja w szkole i kto może być mediatorem?

...

Agresja i przemoc - rodzaje, źródła, przyczyny.
Czynniki wywołujące złość - identyfikacja złości.
Techniki zmniejszające poziom gniewu i złości.

...

Kryzys – definicja, rodzaje, funkcjonowanie psychospołeczne ucznia i jego rodziny.
Profilaktyka problemów związanych z sytuacją kryzysową uczniów – zadania nauczycieli i wychowawców klas.
Strategie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w kryzysie.

...

Komputer, smartfon – dobrze wykorzystane narzędzia w procesach edukacyjnych.
Aplikacje i programy służące do planowania, przygotowania i przeprowadzenia zajęć.
E-zasoby, tworzenie, udostępnianie z uwzględnieniem zapisów prawa autorskiego.

...

Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.
Kryteria i proces diagnozowania ADHD.
Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego.

...

Rozpoznawanie objawów depresyjnych u dzieci i młodzieży.
Ryzyko i ocena zachowań samobójczych u ucznia z objawami depresyjnymi.
Procedury postępowania w sytuacjach autoagresji, depresji, ryzyka próby samobójczej.

...

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego.

...