WN

Wspomaganie pracy nauczycieli

ISOS

Wycieczki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle podstawy programowej.
Przepisy prawne regulujące organizację turystyki szkolnej.
Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki.

...

Genial.ly – zasady, założenia, możliwości.
Interaktywne materiały w Genial.ly.
Genialne lekcje – przykłady dobrych praktyk.

...

Komputerowa obróbka zdjęć.
Komputerowa edycja dźwięku.
Montaż filmu.

...

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

...

Canva – poznajemy narzędzie do projektowania.
Tworzenie własnych projektów.
Canva w klasie i szkole.

...

Obsługa drukarki 3D.
Tworzenie projektów 3D w TinkerCAD.

...

Techniki plastyczne wykorzystywane do tworzenia prac o tematyce wiosennej i świątecznej.
Dekoracje wiosenne i świąteczne z papieru i surowców wtórnych.

...

Narzędzia informacyjno-komunikacyjne do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" - wirtualne tablice, dyski w chmurze, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, multimedia.
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.
Organizacja procesu edukacyjnego z wykorzystaniem technologi informacyjno-komunikacyjno.

...

Lapbook – idea i zastosowanie.
Lapbookowe ABC – zasady wykonania lapbooka.
Scenariusze zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego z zastosowaniem metody lapbook.

...

Padlet w procesach edukacyjnych.
Przykłady dobrych praktyk wykorzystania wirtualnych tablic.

...

Narzędzia informacyjno-komunikacyjne do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" - wirtualne tablice, dyski w chmurze, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, multimedia.
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów.
Organizacja procesu edukacyjnego z wykorzystaniem technologi informacyjno-komunikacyjno.

...

Podstawowe narzędzia GIMP-a.
Edycja kolorów.
Praca z warstwami.

...

Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli.
Dokumentacja niezbędna do uzyskania stopnia awansu: sprawozdanie za okres stażu, ocena dorobku zawodowego, wniosek, opis i analiza wymagań.
Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego: rozmowa kwalifikacyjna.

...

Innowacje w szkole – podstawy prawne i organizacyjne.
Rodzaje innowacji.
Innowacje a innowacyjność – podobieństwa i różnice.

...