KN

Konferencje naukowe

ISOS

Triada platońska na przestrzeni dziejów.
Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji intelektualnej na lekcjach języka polskiego.
Prawda, dobro i piękno jako podstawy formacji duchowej na lekcjach religii.

...

Kulturotwórcza i religijna rola Biblii.
Księga Koheleta – interpretacja biblijna w świadomości współczesnego odbiorcy.
Księgi Starego i Nowego Testamentu w ujęciu hermeneutycznym.

...