PP

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ISOS

Charakterystyka specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce.
Przepisy prawa oświatowego w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania.

...

Dysleksja rozwojowa.Przyczyny, objawy,diagnoza, terapia.
Diagnoza dysleksji rozwojowej od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej.
Skala Ryzyka Dysleksji - przykładowa diagnoza.

...

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - klasyfikacja, kryteria diagnostyczne.
Objawy autyzmu wczesnodziecięcego, autyzmu atypowego i zespołu Aspergera.
Przyczyny autyzmu.

...

Podstawy teoretyczne AAC.
Rodzaje systemów komunikacyjnych: znaki manualne (język migowy, daktylografia, gesty Makaton), znaki graficzne (piktogramy, symbole Makaton, symbole Blissa, PCS).

...

Autyzm a zespół Aspergera.
Diagnoza ucznia.
Charakterystyka zespołu Aspergera (zaburzenia komunikacyjne, społeczne, stereotypowe zachowania i zainteresowania) - formy pracy i terapia.

...

Przyczyny i objawy nadpobudliwości psychoruchowej oraz ADHD.
Kryteria i proces diagnozowania ADHD. Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego.
Metody postępowania nauczycieli w sytuacjach trudnych.

...

Uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Model pracy z uczniem z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

...

Diagnoza środowiska szkolnego oraz planowanie działań profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
Lekcje wychowawcze w zakresie budowania dobrego nastroju oraz profilaktyki depresji z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Interwencja profilaktyczna wobec ucznia o obniżonym nastroju, symptomach depresji.

...

Zasady pracy rewalidacyjnej, zasady procesu rewalidacji, zasady ortodydaktyki - współczesne tendencje i kierunki działań w podejściu do procesu rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Rola zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - diagnoza PP jako podstawa konstruowania indywidualnych programów korekcyjno-kompensacyjnych.
Rodzaje ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych i dostosowywanie ich do możliwości intelektualnych uczniów.

...

Przedmiot, zakres i cel pedagogiki specjalnej.
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole - diagnoza i interwencja, uaktywnienie i wielostronna stymulacja, indywidualizacja, kompensacja, usprawnianie, profilaktyka i prewencja.
Elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

...

Etapy rozwoju mowy.
Przyczyni i rodzaje zaburzeń mowy i wymowy.
Ćwiczenia oddechowe.

...

Słuch fonematyczny - definicja, objawy zaburzeń.
Ćwiczenia słuchu awerbalnego.
Ćwiczenia rytmiczne, słuchu werbalnego – mownego, analizy i syntezy słuchowej .

...

Dobrostan psychiczny - od teorii do praktyki
Narzędziownik nauczyciela - czyli jak odpowiednio zadbać o swój i ucznia dobrostan

...

Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.

...

Charakterystyka zachowań trudnych i prowokacyjnych.
Kluczowe umiejętności i nierozwiązane problemy.
Błędne cele i przekonania.

...

Agresja i przemoc - rodzaje, źródła, przyczyny.
Czynniki wywołujące złość - identyfikacja złości.
Techniki zmniejszające poziom gniewu i złości.

...