PE/05/01

Uczymy jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0 (druga edycja)

ISOS

Symbol: PE/05/01

Forma: szkolenie blended learning

Cena: 0.00 zł

Liczba godzin: 22h

Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych, którzy nie uczestniczyli w pierwszej edycji szkolenia. Rekrutacja z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Kierownik szkolenia: Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

Prowadzący:

- Danuta Grzanka

- Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

- Wojciech Kos

- Sylwia Zimoch

- Grażyna Stępniewska

Tematyka:

- Metodyka edukacji zdalnej

- Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej

- Narzędzia edukacji zdalnej;

- Zintegrowana Platforma Edukacyjna

- MS Teams

- Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych

Terminy:

Brak ustalonych terminów