ZS

Zarzadzanie szkołą/placówką

ISOS

Założenia ewaluacji - cele, założenia i strategia.
Projekt ewaluacji WSDZ - pytania kluczowe kryteria ewaluacyjne, źródła informacji.
Narzędzia do badań ewaluacyjnych systemu doradztwa zawodowego w szkole.

...

Prawne aspekty organizowania wolontariatu, w tym wolontariatu szkolnego.
Wolontariat - obszary i formy aktywności uczniów w szkole.
Rola i zadania opiekuna szkolnego koła wolontariatu

...

1. Dziecięca demokracja - pedagogika Celestyna Freineta i samorządność uczniowska wg Janusza Korczaka.
2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
3. Struktura i dokumentacja samorządu uczniowskiego.

...

Idea przedsiębiorczości społecznej i zasady spółdzielczości.
Etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej.
Organy i dokumentacja spółdzielni uczniowskiej.

...

Podstawy partycypacji społecznej i obywatelskiej.
Co jest ważne przy podjęciu decyzji o SBO
Realizacja krok po kroku SBO

...

1. Zasady precedencji podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
2. Zasady posługiwania się symbolami narodowymi i szkolnymi.
3. Symbole i ceremoniał szkolny z udziałem pocztu sztandarowego.

...

Awans zawodowy nauczyciela - podstawy prawne
Zadania opiekuna stażu
Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie rozwoju nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego

...

Podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole i placówce.
Istota programu wychowawczo-profilaktycznego – cele wychowawcze i działania profilaktyczne.
Metody przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych i zagrożeń.

...