SWS

Sieci współpracy i samokształcenia

ISOS

Międzyszkolna promocja czytelnictwa
Historia i ekologia w literaturze dla dzieci i młodzieży
sss

...

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Planowane zmiany w kształceniu branżowym i technicznym – klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego – branże zawodowe.
Lekcja z zakresu doradztwa zawodowego – przykłady dobrych praktyk.

...

Lekcje matematyki w klasie IV z wykorzystaniem gier dydaktycznych.
Lekcje matematyki w klasie V z wykorzystaniem programu komputerowego.
Lekcje matematyki w klasie VI z wykorzystaniem filmu edukacyjnego.

...

Ewaluacja i modyfikacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Zadania pedagoga i szkoły w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - aspekty prawne, organizacyjne, psychologiczne. Tworzenie IPET.
Pierwsza pomoc emocjonalna. Program zajęć z zakresu budowania kompetencji emocjonalno-społecznych.

...

Współpraca w zespole nauczycieli do spraw ucznia cudzoziemca i reemigranta.
Język edukacji szkolnej a poziom znajomości języka polskiego ucznia z doświadczeniem migracji.
Polska, polska kultura, obyczaje, tradycje w nauczaniu ucznia cudzoziemskiego.

...

Podstawa programowa w kontekście postaw uczniów na lekcji religii
Ewaluacja postaw uczniów na lekcji religii
Strategie pracy nauczyciela religii z uczniem

...