WO/10/01

Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupą

ISOS

Symbol: WO/10/01

Forma: warsztat

Cena: 90.00 zł

Liczba godzin: 6h

Adresaci: Nauczyciele klas 4-8 szkół podstawowych, nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Sylwia Melka

Prowadzący:

- Sylwia Melka

Tematyka:

- Koło życia - zdefiniowanie problemu i kompetencji społecznych ucznia, skalowanie.

- Metoda czterech kroków w rozwiązywaniu problemów ucznia.

- Metoda Walta Disneya – kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

- Cel-efekt – operacjonalizacja celu.

- Mój Everest – planowanie i motywacja.

- Metafora jako sposób na uruchomienie kreatywności.

Terminy:

Brak ustalonych terminów